مدیریت صادرات | منبع یابی

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات

ﻣﺪل ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ در ﻧﻘﺶ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ¬ﮐﻨﺪ، ﯾﮏ روش ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺻﺎدرات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ. ﺣﺴﻦ اﯾﻦ ﻣﺪل از ﺻﺎدرات در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪودی را ﺻﺮف ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت و ﻓﻮت و ﻓﻦ¬ﻫﺎی ﺻﺎدرات و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﺼﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻌﻼوه، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وی ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎﺗﺶ ﭘﻮﻟﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﺮﺳﻮ ﺗﺠﺎرت ﭘﺎﯾﺴﺘﺎر در ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ

در این حالت شرکت فرسو تجارت بعنوان یک دپارتمان فروش صادراتی برای سازنده ایفای نقش کرده و بعنوان یک نماینده فروش کالاهای تولیدی تولیدکنندگان را در بازار هدف خارجی عرضه می نماید. طبق این الگو قرارداد نمایندگی فروش بین‌المللی بین تولید کننده و شرکت فرسو تجارت منعقد میگردد و قیمت گذاری محصول توسط شرکت نماینده صورت می‌گیرد.

ﺑﻌﻨﻮان اﯾﺠﻨﺖ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﯽ

اقدامات بازاریابی در بازار کشور هدف توسط فرسو تجارت انجام می شود. فرسو تجارت خود را بعنوان ایجنت تولید کننده معرفی می کند و بازاریابی محصولات آن تولید کننده را برعهده میگیرد. سفارشات با اسم تولید کننده اخذ میگردد و پیش فاکتور نبر با نام او صادر می شود. و در نهایت با ارائه خدماتی نظیر مدیریت لجستیک، پرداخت ها و امورات گمرکی در فرآیند صادارت به تولید کننده کمک می کند. شرکت فرسو تجارت در بحث قیمت گذاری به شرکت تولید کننده مشاوره می دهد ولی در نهایت تصمیم‌گیری با شرکت تولید کننده است. نوع ارتباط با تولید کننده در این حالت در قالب یک قرارداد بازرگانی بین المللی تعریف می شود.

شرکت مشاور در صادرات

شرکت فرسو تجارت با تجربیات و دانش فراوان در زمینه صادرات در کنار تولید کننده قرار می گیرد و به او در صادرات کمک می کند. هیچ اسمی در صادرات محصول از ما نخواهد بود و نوع در آمد ما نیز از طریق دریافت کمیسیون به ازای هر محموله صادراتی است.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺤﺼﺎری

در این حالت شرکت EMC فرسو تجارت ، محصول را با قیمت مشخص میخرد و با قیمتی که سیاست گذاری خودش تعیین می کند به مشتری خارجی می‌فروشد. در این حالت شرکت ما مسئول پوشش ریسک هایی نظیر عدم پرداخت پول است. در واقع فرسوتجارت مانند توزیع کننده عمل می کند. ارتباط شرکت صادراتی فرسو تجارت با سازنده در قالب یک قرارداد توزیع بین المللی است.

ﻣﺤﺼﻮﻻت

ما در شرکت فرسو تجارت توانمندی بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی و داروها و دمنوش‌های گیاهی، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی را دارا هستیم.

دسته محصولات 1 دسته محصولات 2 دسته محصولات 3 دسته محصولات 4
قطعات، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی محصولات غذایی و فراورده های کشاورزی داروها و دمنوش های گیاهی خدمات

ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف

انتخاب بازارهای هدف بستگی زیادی به نوع محصول، تجارب تولید کننده، سطح کیفی محصول، اطلاعات حاصل از مطالعات بازار، قوانین گمرکی کشور هدف و.. دارد. با این وجود ما در شرکت فرسو تجارت با توجه به ارتباطات و تجارب گذشته، امکان همکاری با بازاهای خاورمیانه، چین، لهستان، ایتالیا را دارا می باشیم. در صورت نیاز به همکاری در بازارهای جدید، فرسو تجارت آمادگی بررسی بازار و همچنین محصول مورد نظر را دارد تا در اسرع وقت نسبت به امکان همکاری در بازارهای جدید بازخورد لازم را به تولید کنندگان بدهند.

ﭼﻨﺪ ﺳﻮال راﻫﻨﻤﺎ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮکت EMC

اگر پاسخ به هر یک از سه سوال زیر “نه” می باشد، بنابراین شما باید وظیفه صادرات کالای خودتان را به یک شرکت تخصصی صادرات محور واگذار کنید.

  • سازمان دارای دانش تخصصی لازم جهت ورود به بازار صادراتی هست؟ وقت پرداختن به بازاریابی صادرات را دارد؟
  • مشکل در دریافت و پرداخت دارید؟
  • سازمان سرمایه و نیروی انسانی متخصص جهت توسعه صادرات را دارد؟
  • آیا کسب و کار شما نرخ رشد مناسبی دارد؟
  • آیا فضای حاکم بر کسب و کار امروز در کشور اجازه حضور شما در بازارهای جهانی را می دهد؟

اگر جوابتان به هر یک از این سوالات نه می باشد، شرکت تخصصی صادرات محور بهترین انتخاب برای شماست.

ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮﺳﻮ ﺗﺠﺎرت ﭘﺎﯾﺴﺘﺎر، ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ زﯾﺮ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ از ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﺗﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ

ﻓﺮم ﺳﻮاﻻت آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮوﯾﺲ ﺻﺎدرات – واردات info@farsoopayestar.com ٠٢١

تحویل

سفارش گذاری

ارسال پیشنهاد

بررسی اسناد

وصول استعلام


پایستار را در صفحات مجازی دنبال کنید.

فهرست
fa_IRفارسی