روغن سیلیکون(Silicon Oil)

روغن سیلیکون ماده­ای شیمیایی غیر قابل اشتعال، غیر سمی و بدون بو است که برای روانکاری در صنایع مختلف از قبیل داروسازی و خودروسازی استفاده می شود .روغن سیلیکون یک دی الکتریک عالی با نقطه جوش بالا می باشد که به عنوان ضد کف با فشار بخار پایین در صنایع نیز کاربرد دارد.

روغن های سیلیکون ترکیبات آمینو سیلیکونها، دی متیل سیلوکسانها و …. هستند که در برابر اکسید شدن مقاومند، از لحاظ شیمیایی خنثی هستند و کشیدگی سطحی بسیار کمی دارند.

کاربردهای اصلی روغن های سیلیکون در تولید روغنهای هیدرولیک، مواد مورداستفاده جهت انتقال حرارت، سیال دی الکتریک، تولید روانسازها، انواع ضد کف ها و … می باشد.

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ از ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﺗﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ

درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ وﯾﺎ ﻓﮑﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻗﺎﺑﻞ ارﺳﺎل اﺳﺖ info@farsoopayestar.com ٠٢١

تحویل

سفارش گذاری

ارسال پیشنهاد

بررسی اسناد

وصول استعلام


پایستار را در صفحات مجازی دنبال کنید.

فهرست
fa_IRفارسی