فرم سوالات آشنایی با مشتری درخواست کننده سرویس صادرات- واردات

    چنانچه محصول فیزیکی صادر می گردد:
    کانالهای توزیع و فروش محصولات/خدمات به کدامیک از روش های زیر می باشد؟
    فهرست
    fa_IRفارسی