محصولات شیمیایی قابل تامین

1-آنتی فوم (ضد کف)                            2-دیسپرس کننده
3- فولوکولانت                                     4-غلضت دهنده
 5-رزین های سیلیکونی                      6-روغن سیلیکون ها
                                7-سورفکتانت

 

 

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ از ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﺗﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ

درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ وﯾﺎ ﻓﮑﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻗﺎﺑﻞ ارﺳﺎل اﺳﺖ info@farsoopayestar.com ٠٢١

تحویل

سفارش گذاری

ارسال پیشنهاد

بررسی اسناد

وصول استعلام


پایستار را در صفحات مجازی دنبال کنید.

فهرست
fa_IRفارسی